Telefon: 0224 4412058

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu referansı ile bir önceki yazımızdan devam edecek olursak kanunun çalışmalara tanımlamış olduğu güvenlik noktasında zafiyet olması halinde 13.madde ile tanımlanan usullerde çalışmaktan kaçınabilir. Şöyle ki

 (1) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

 (2) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

 (3) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

Şeklinde hüküm getirerek mobbing’i iş sağlığı ve güvenliği üzerinden yapılması halinde çalışanlar iş görme edimini yerine getirmeme hakkına sahiptir. Gerekli düzenlemeleri işverenin yapmaması halinde bu durumu gerekçe gösterip çalışan iş sözleşmesini tek taraflı olarak tazminatı fesih edebilir.


İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı:

4857 İş Kanunu 24/II hükmüne göre;

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi

iş sözleşmesini ihbar süresini beklemeden derhal haklı nedenle feshedebilir. Çalışan bu hakkını 6 iş günü içerisinde kullanabilir. Bu durumda yapılan fesih işlemleri neticesinde ihbar tazminatı olmaksızın kıdem tazminatı hakkı doğar.

Devam edecek….