Telefon: 0224 4412058

Bir önce ki yazımda Mobbing’in Türk Borçlar Kanunu 417/1 maddesi referansı ile suç tanımının daha belirgin olarak mevzuatımızda yer ettiğini belirtmiştir. Bu düzenleme ile birlikte hala hazırda direk olmasada dolaylı olarak birçok düzenleme Mobbing açısında bağlayıcı sonuçlar içermektedir.

İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu:

30.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 4.maddesi;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

 (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Buna göre işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler. İşveren/işveren vekilinin işçisine Mobbing uygulaması veya bir başka işçisinin Mobbing uygulamasını görmezlikten gelmesi işçiyi gözetim sorumluluğunun ihlali anlamı gelir ve bu durumda işçi sözleşmeye aykırılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat dava açma yolu açılır. Tazminat talebinin zaman aşımı süreside 6098 Türk Borçlar Kanunu 72.maddesine göre 10 yıldır.

Devam edecek…