Telefon: 0224 4412058
6111 sayılı teşvik
Teşvik Tarama
SGK Teşvikleri

 

BORDROLAMA HESAP MAKİNASI teşvik hizmetleri

ÜCRETSİZ TEŞVİK TARAMASI BAŞVURU FORMU teşvik taraması

METRİK (İNSAN KAYNAKLARI TEŞVİK VE İCMAL KONTROL SİSTEMLERİ)

Rekabetçi yaklaşımın tüm unsurları ile çalışma hayatının dinamiklerini etkilemektedir. İşverenler üzerinde ki maliyet – verimlilik ilişkisi ürün kalitesine ve satılabilirliğe doğrudan olumlu veya olumsuz yansımaktadır. Bu bakış açısı işletmelerin üretim, kalite, lojistik ve diğer süreçlerinin yanında en önemli değeri olan insan kaynakları süreçlerinde izlenebilir ve denetlenebilir olması son derece önem arz etmektedir.

METRİK (İnsan Kaynakları Teşvik ve İcmal Sistemleri) tamda bu noktada işverenlere ve insan kaynakları çalışanlarına önemli kazanımlar ve kolaylıklar getirmektedir. METRİK 3(üç) ana unsurdan meydana gelmektedir.

 1. SSK Teşvik Takip Sistemi(6661,6645,15921,6704 sayılı teşvikler)
 2. İcmal Kontrol Sistemleri(İşe giriş-çıkış bildirge kontrolleri, bordro-bildirge karşılaştırılması vb.)
 3. İk raporlama Sistemi(Devamsızlık, Turn Over, İşten Çıkış Neden Analizi vb.)

 

1- 6111 Sayılı Teşvik Kanunu

Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 Sayılı Kanunun 74. Maddesi ile getirilmiştir. Kanuna göre, 01.03.2011 ile 31.12.2020 (teşvikten yararlanma süresi 31.12.2015 iken 28.12.2015 tarih 29576 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır) tarihleri arasında 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamında, mesleki eğitime göre değişen sürelerde (6-54 ay arasında) sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

2- 6645 Sayılı İEP Teşvik Kanunu

Teşvik kapsamı “İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanlardır. Zira söz konusu düzenleme teşvikten yararlanabilmenin evvel şartı olarak işbaşı eğitimini tamamlayan işçilerin işe almasını öngörmektedir. Geçici 15. maddede teşvikten yararlanmak için işe alınan işçilerin aranan koşulları şu şekilde ifade edilmektedir: “ 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; ssk işveren primi asgari ücret kadarı teşvik kapsamında hazinece ödenecektir.

3- 15921 Sayılı İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Hakkındaki Kanun Teşviki

5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kanun 1 inci maddesi ile işsizlik ödeneği alan kişilerin işe alınması halinde, sigortalı hissesi dahil primlerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmış ve 1/10/2009 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

4- 6704 Sayılı Sosyal Destek Alanların İstihdam Edilmesi Hakkındaki Kanun Teşviki

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla prim teşvikinden faydalanılabilecek.

5- Teşvikten Yersiz Yararlanılmış dönemlerin Tespit Edilmesi

Mevcut uygulamalarda veya geriye dönük yapılan işlemlerde yersiz yararlanma incelemesine tabi tutularak varsa yersiz yararlanılan personel raporlama işlemi yapılmaktadır.

6- 7103 Sayılı Kanun SGK Teşviki Uygulaması

01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, işe giriş tarihi itibariyle;18 yaşından büyük kadın,18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İşkur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay süreyle, İşe giriş tarihi itibariyle (18 yaşın altındaki sigortalılar dahil) olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle, uygulanacaktır.

1. Bordro-SGK Kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda hatalı kayıt kontrolün yapılması

Geriye dönük ssk ve cari döneme ait tüm sicil dosyalarının karşılaştırılarak varsa hayatı kayıtların tespitinin yapılarak tarafınıza raporlaması yapılmaktadır. Olası SSK idari para cezalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

2. Sistem İşe Giriş tarih kontrollerinin raporlanması

Tüm SSK sicil numaralarında işe giriş kayıtlarını bordro sistemi ile karşılaştırılarak olası hatalı kayıtları raporlanır. Karşılaştırma aşağıda ki kriterlere göre yapılmaktadır.

 • İşe giriş tarihleri eşleşiyor mu?
 • İşe giriş şube SSK numaraları aynı mı?
 • TC Kimlik No’lar eşleşiyor mu?
 • Aynı dönem içeresinde işlem yapılmış mı?
3. Sistem İşten çıkış tarih kontrollerinin raporlanması

Tüm SSK sicil numaralarında işten çıkış kayıtlarını bordro sistemi ile karşılaştırılarak olası hatalı kayıtları raporlanır. Karşılaştırma aşağıda ki kriterlere göre yapılmaktadır.

 • İşten çıkış tarihleri eşleşiyor mu?
 • İşten çıkış şube ssk numaraları aynı mı?
 • TC kimlik no’lar eşleşiyor mu?
 • Aynı dönem içeresinde işlem yapılmış?
4. Rapor gün kayıplarının tespit edilmesi

Sistem üzerinden rapor günleri tespit edilerek 31 gün dolayısı ile oluşan kayıplar raporlanır.

5. Aktif iş gücü raporunun hazırlanması

İŞKUR’a düzenli olarak verilen iş gücü raporu aylık dönemlerde hazırlanarak tarafınıza raporlanır.

6. Emniyet bildirim raporunun hazırlanması

1774 sayılı kimlik bildirim kanunu kapsamında kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gereken işe giriş-işten çıkış bildirim raporu hazırlanarak tarafınıza teslim edilir.

1. Aylık Turn Over (İş gücü devir oranı) Raporu

Aylık dönemlerde SSK sicil bazında çeşitli nedenlerle (ölüm, iş kazası, emeklilik, işten ayrılma işten atılma vb.) işletmeden ayrılan personelin işe giriş çıkış sayısındaki oranı raporlanır.

2. Devamsızlık oranı raporunun hazırlanması

SSK bildirgelerine yansımış devamsızlık, kayıp günleri ay ve sicil numarası bazında toplam çalışma gününe oranlayarak devamsızlık raporu hazırlanır. Kayıp işgününün işletmeye olumsuz yansımaları tespit edilir.

3. İşten çıkış neden analizleri raporunun hazırlanması

Ay ve SSK sicil numarası bazında işten ayrılan personellerin ayrılma nedenlerini aşağıda belirtilen kriterlerde raporlama yapılır. Elde edilecek veriler, şirket içinde objektif bir gözlem imkanı tanır.

 • İyi niye ve ahlak dışı davranış
 • Emeklilik
 • İstifa
 • Deneme süresi
 • Bildirimli fesih
 • Askerlik
 • Evlilik