Telefon: 0224 4412058
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

(MEB Sertifikalı)

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ :

BİRİNCİ BÖLÜM

1- MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

    a-Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi farkları ve ilişkileri

    b-Maliyet muhasebesinin amaçları

    c- Maliyet muhasebesi terminolojisi

    d-Maliyet giderlerinin doğal sınıflandırılması

    e-Diğer maliyet kavramı

2-    MALİYETLERİN AKIŞI VE MALİYET MUHASBESİ SİSTEMLERİ

    a-    Üretim maliyetlerinde maliyetlerin akışı

    b-    Maliyet muhasebesi sistemleri

İKİNCİ BÖLÜM

1-    DİREK HAMMADDE GİDERLERİ

 a-    Hammadde kavramı

 b-    Direkt ve endirekt hammaddelerin satın alınmasından tüketimine kadarki aşamalar

2-    İŞÇİLİK GİDERLERİ VE İLGİLİ BAZI ÖZEL SORUNLAR

a-    İşçilik giderleri kavramı

b-    İşçilik giderleri türleri

c-    İşçilik miktarının (süresinin) belirlenmesi

d-    Ücret sistemleri

e-    Boşa geçen zaman karşılığı ücretler ve muhasebeleştirilmesi

 f-     Fazla çalışma ödemelerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi

g-    İzin, tatil ve ikramiye ödemelerinin muhasebeleştirilmesi

h-   İşçi kıdem tazminatlarının maliyetlerle ilişkisi

i-     Harekete geçirme maliyetleri

j-     Düzeltme ve yenileme işçiliği

k-    Sosyal sigorta primi işveren hissesi

l-     Parça parça ücret ödemeleri

m-  Verimlilik primleri

n-   İşçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve Türkiye’deki uygulama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1-    GENEL İMAL GİDERLERİ

   a-    Genel imal giderlerinin tanımı, türleri ve özellikleri

   b-    Genel imal giderlerinin gösterdiği farklılıklar

   c-    Genel imalat giderlerine ilişkin özel konular

2-    SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİNDE MAMÜL MALİYETİNİN SAPTANMASI

a-    Sipariş maliyeti sisteminin tanımı ve ilkeleri

b-    Sipariş maliyeti sisteminin yarar ve sakıncaları

c-    Mamul maliyetinin sipariş maliyeti sistemine göre saptanması

d-    Genel imalat giderlerinin mamullere (siparişlere) yüklenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-    SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMASI

a-    Sipariş maliyeti sisteminin sayısal bir örnekle açıklanması

2-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA

a-     Mamul maliyetlerinin saptanması

b-    Safha maliyeti sisteminde muhasebe kayıtları

BEŞİNCİ BÖLÜM

1-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNİN GENEL İMALAT GİDERLERİNİN DAĞITIMI

a-    Gider merkezleri

b-    Genel imalat giderlerinin işlem ve hizmet gider merkezinde toplanması

c-    Genel imalat giderlerinin dağıtımında tahmini yükleme oranlarının kullanılması

2-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE HİZMET GİDER MERKEZLERİNDE TOPLANAN İMALAT GİDERLERİNİN ÜRETİM MERKEZLERİNE DAĞITIMI

a-    Hizmet eder merkezleri giderlerinin işlem gider merkezlerine dağıtımı

b-    Hizmet gider merkezleri giderlerinin işlem gider merkezlerine dağıtımını gösteren bir örnektir.

ALTINCI BÖLÜM

1-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE ÜRETİM MERKEZİNDE TOPLANAN ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMULLERİNE YUKLENMESİ

a-    Tek safhalı

b-    Çok safhalı

2-    GENEL İMALAT GİDERLERİNİN DAĞITIMINDA VE YÜKLENMESİNDE TAHMİNİ YÜKLEME ORANLARININ KULLANILMASI

a-    Genel imalat giderleri tahmini yükleme oranlarının hesaplama nedenleri

b-    İşletme için tek bir genel imalat giderleri yükleme oranının kullanılmasında yükleme oranının hesabı

c-    İşletme gider merkezinde ayrılması ve her gider merkezi için ayrı yükleme oranı kullanılması durumunda genel imalat giderleri tahmini yükleme oranlarının hesaplanması

YEDİNCİ BÖLÜM

1-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE SAFHALARDA DEĞİŞİK TÜR MAMULLERİNİN BİRARADA ÜRETİLMESİNDE MAMUL MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

a-    Safhalarda birden fazla mamulün birlikte üretilmesi

b-    İlk safhada üretilen mamulden sonraki safhalarda birden fazla mamul üretilmesi durumunda maliyetlerin hesaplanması

c-    Safhalarda üretilen çeşitli mamullerin birbirlerinden ayrılmaması durumunda maliyetlerin hesaplanması

d-    İşlemlerin muhasebeleştirilmesi

2-    KUSURLU (BOZUK) MAMULLERİN VE FİRELERİN MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

a-    Kusurlu ve bozuk mamullerde maliyet hesaplaması ve muhasebeleştirilmesi

b-    Firelerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

1-    YAN VE BİRLEŞİK MAMULLERİN MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

a-    Yan ve birleşik mamul kavramı

b-    Yan mamul maliyetlerinin hesaplanması

c-    Birleşik mamullerin maliyetlerinin hesaplanması

2-    MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN KURULMASI

a-    Sistemin kurulmasına yönelik ön çalışma

b-    Sistemin gerektirdiği kayıt ve rapor düzeninin kurulması

c-    Maliyet muhasebesini yürütecek organizasyonun kurulması

d-    Maliyet muhasebesi yönetmeliğinin hazırlanması

DOKUZUNCU BÖLÜM

1-    TÜRKİYEDEKİ TEKDÜZE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNDE SİPARİŞ VE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN UYGULANMASI

a-    Tek düzen muhasebe sisteminin tanımı ve türleri

b-    Türkiye ‘de kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanan tekdüzen muhasebe sisteminde tekdüzen maliyet muhasebesi sistemi

c-    Türkiye ‘deki tekdüzen maliyet muhasebesi sipariş maliyet sistemi uygulaması

d-    Safha maliyet sistemini kullanan örnek bir işletmede tekdüzen maliyet sistemi uygulaması

2-    MALİYETLERİN VERGİ DENETİMİ

a-    Maliyetlerin vergi denetiminin kapsamı

b-    Maliyetlerin vergi usul kanunu yönünden denetimi

c-    Maliyetlerin gelir vergisi kanunu yönünden denetimi

d-    Maliyetlerin kurumlar vergisi kanunu yönünden denetimi

e-    Maliyetlerin katma değer vergisi kanunu yönünden denetimi

ONUNCU BÖLÜM

1-    STANDART MALİYET SİSTEMİ VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

a-    Standart maliyet sisteminin kurulması

b-    Standart maliyet sapmalarının analizi

c-    Standart maliyet sisteminde kayıt ve raporlama

2-    DİREK MALİYET YÖNETİMİ

a-    Direk maliyet yönetiminin tanımı ve özellikleri

b-    Direk maliyet yönetimi ve kayıt sistemi

c-    Direk maliyet ve tam maliyet yöntemlerinin karşılaştırılması

d-    Direk maliyet yönetiminin yararları

ONBİRİNCİ BÖLÜM

1-    MALİYETLERİN HACİM VE KAR PLANLAMASINDA KULLANILMASI

a-    Kar planlaması

b-    Başabaş noktasının hesaplanması ve anlamı

c-    Karı belirleyen etkenlerdeki değişmeler

d-    Maliyet-Hacim-Kar analizinin kar planlamasına ilişkin varsayımları ve sınırları

2-    MALİYETLERİN FİYATLANDIRILMA KARARLARINDA KULLANILMASI

a-    Fiyatlama kararları üzerine genel bilgi

b-    Maliyet bilgileri ve fiyatlama kararları

c-    Maliyeti esas alan fiyatlama yöntemleri

ONİKİNCİ BÖLÜM

1-    KARAR SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MALİYET BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

a-    Karar seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından maliyetlerin sınıflandırılması

b-    Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması ile ilgili uygulama örnekleri

2-    MALİYET KONTROL RAPORLARI

a-    İşletme yönetiminde kontrol

b-    Finansal kontrol sisteminde maliyet bilgileri gereksinmesi

c-    Raporlama

d-    Maliyet kontrol raporları

 

Başlama Tarihi

Eğitim Günleri

Eğitim Saatleri

Eğitim Bitiş Tarihi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

 

More Enstitü; Bursa'nın Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitim Markasıdır.

 

  • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75
MO-RE Enstitü Eğitim Danışmanlık Kalite İstihdam ve Tic. Ltd. Şti. Özel İstihdam Bürosu Olarak 21/09/2015-20/09/2018 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 18.09.2015 tarih ve 23772 sayılı karar uyarınca 787 Numaralı belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMASI YASAKTIR. Şikâyetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu – Bursa Çalışma ve iş kurumu İl Müdürlüğü Tuzpazarı Mah. Ürün Sok. No: 9/2 Osmangazi Bursa Telefon: +90 224 225 1200